Humko Man Ki Shakti Dena Song Lyrics

Humko Man Ki Shakti Dena

Humko Man Ki Shakti Dena

Humko man ki shakti dena man vijay karein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena man vijay karein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena


Bhed bhaav!

Bhed bhaav apne dil se saaf kar sakein

Bhed bhaav apne dil se saaf kar sakein

Doston se bhool ho to maaf kar sakein

Doston se bhool ho to maaf kar sakein

Jhoot se bache rahein, sach ka dum bharein

Jhoot se bache rahein, sach ka dum bharein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena man vijay karein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena


Mushkilein padein to hum par itna karm kar

Mushkilein padein to hum par itna karm kar

Sath dein to dharm ka, chalein to dharm par

Sath dein to dharm ka, chalein to dharm par

Khud pe hausla pe rahe, badi se na darein

Khud pe hausla pe rahe, badi se na darein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena man vijay karein

Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein

Humko man ki shakti dena