Kahe Kanha Karat Barjori Song Lyrics

Kahe Kanha Karat Barjori

Kahe Kanha Karat Barjori

Kahe kanha karat barjori

Kahe kanha karat barjori


Chhodo chhodo chhodo

Chhodo chhodo chhodo

Kaliya mori kahe

Kanha karat barjori

Kahe kanha karat barjori


Raad machaye ang lagaye

Raad machaye aa aa aa aa aa


Raad machaye ang lagaye

Baiya dhare gauri gauri


Kahe kanha karat barjori

Kahe kanha kahe kanha


Kahe kanha karat barjori

Kahe kanha karat bar.